You are here: Anasayfa Dernek Tüzüğü
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

Alucra Akçiçek Köyü Derneği

Alucra Akçiçek Köyü
 

Dernek Tüzüğü

e-Posta Yazdır PDF

AKÇİÇEK KÖYÜ DERNEK TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI:

MADDE 1 - ALUCRA İLÇESİ AKÇİÇEK KÖYÜ KALKINDIRMA DERNEĞİ'DİR

DERNEĞİN MERKEZİ :

MADDE 2 - PİYALEPAŞA MAH. BABAPINAR SOKAK NO 50 KASIMPAŞA İST

MADDE 3 - DERNEĞİN GAYESİ :

  1. Dernek Akçiçek köyünün Camii, okul, değirmen, çeşme, yol, su, geldiğinde elektrik, mezarlık ve köprü gibi umumun menfaatine şamil tesislerin yapımı ve onarımı ayrıca Akçiçekliler arasında birlik beraberlik ve yardımlaşmayı sağlamak, kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunmak
  2. Tabii afetlerde zarara uğrayanlara, fakirlere, muhtaçlara, hastalara, çalışma gücü olmayanlara, muhtaç öğrencilere aynî ve nakdî yardımda bulunmak
  3. Gerektiğinde köy çocuklarının bir meslek sahibi olabilmelerine yardımcı olmak amacıyla halıcılık veya faydalı olacak başka alanda mesleki kurslar açmak, kütüphane  kurmak, lokal açmak veya yaptırmak
  4. Köy için yararlı olan zirai ve ağaçlandırma gibi hizmetleri deruhte etmek
  5. Köy ve köylüler arasında vaki olabilecek dargınlık ve kırgınlıkları giderici çalışmalarda bulunmak
  6. Akçiçek köyünün hukuki alanda herhangi bir nedenle vaki olabilecek ihtilaflarında köy adına ve menfaatine uygun gerekli hizmetlerde bulunmaktır.

 
MADDE 4     DERNEK  BU MAKSADLARA KAVUŞABİLMESİ   İÇİN AŞAĞIDAKİ FAALİYETLERDE BULUNABİLİR

  1. Geziler tertip edebilir, açık artırma suretiyle eşya müzayedesi düzenleyebilir, köy adına temsil, spor yarışması, seminer ve kültürel toplantı ve anma geceleri düzenleyebilir. Dernek adına menkul ve gayrımenkul bağışlarını kabul edebilir. Dernek adına gerektiğinde  gayrımenkul satın alabilir, kiraya verebilir, satabilir; keza dernek yararına bröşür ve dergi gibi yayınlar neşreder, lokal açabilir.

 

DERNEĞİN KURUCULARI

MADDE    5 Dernek kurucularının ad ve soyadları meslek ve sanatları ile ikametgahları ve tabiyetleri tüzügün sonunda yazılıdır.

MADDE   6 DERNEĞE ÜYE OLMAK

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş, Türk vatandaşı, Akçiçek köyünün her ferdi 2908 sayılı dernekler kanunun  4, ve 16, maddelerinde belirtilen  sürekli veya geçiçi hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak şartı ile derneğe üye olabilir.
Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan müracatları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul  veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp neticesini müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.
Hiçbir kimse üyeliğe zorlamaz.

MADDE  7  ÜYELİKTEN ÇIKMA

Hiçbir kimse üyelikte kalmaya zorlanamaz, her üye istifa  hakkına sahiptir.

MADDE  8  ÜYELİKTEN ÇIKARMA

Derneğe üye olma hakkını kaybedenlerle, yazılı ihtara rağmen derneğin amacına aykırı hareket ve fiiliyatta bulunanlar yönetim kurulunun kararı ile dernekten çıkarılır ve üyelik kayıtları silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakları mahfuztur. Genel kurulun kararı kesindir.

ÜYELİK  HAKLARI

MADDE 9 Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir, üye oyunu bizzat kendisi kullanacaktır. Diğer bir üye aracılığı ile oy kullanma kesinlikle yoktur.

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 10  Dernek şu organlardan teşekkül eder:
A GENEL KURUL     
B YÖNETİM KURULU
C DENETLEME  KURULU

GENEL KURUL TOPLANMA ZAMANI

MADDE 11 Genel kurul Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur, iki SENEDE BİR ARALIK  ayında olağan toplantısını yapar. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.                             
Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek,üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya  çağırmakla  görevlendirir.

TOPLANTIYA  ÇAĞIRI USULÜ

MADDE 12 Yönetim kurulu genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.
Genel kurula katılacak üyeler enaz onbeş gün önceden günü saati yeri ve gündemi mahalli bir gazete ile ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağırıda çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.
İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az on beş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle,toplantı ilanının yapıldığı gazete ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur.İş bu ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.
Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Duyurular

Geleneksel piknik gezimiz 14 Haziran 2015 tarihinde yapılacaktır.
----------------------------

Dernek üyelerimizden Murat Mıhla'nın kızı Esra Hanım'ın 9 Mayıs 2015 traihinde nikah merasimi vardır.

----------------------------

Dernek üyelerimizden Ahmet Urkaç ve Şenel Urkaç'ın çocukları Yusuf Urkaç ile Neslihan Urkaç'ın 17 Mayıs 2015 tarihinde nikah merasimi vardır. 

----------------------------

Dernek üyelerimizden Ali Osman Urkaç'ın oğlu Yusuf Urkaç'ın 24 Mayıs 2015 tarihinde nikah merasimi vardır. 

----------------------------

Dernek üyelerimizden Mustafa Yurtsever'in oğlu dernek üyemiz Ömer Yurtsever'in 30 Mayıs 2015 tarihinde nikah merasimi vardır. 

----------------------------

Dernek üyelerimizden Ali Danalıoğlu'nun kızı Seda Danalıoğlu'nun 4 Ekim 2015 tarihinde nikah merasimi vardır.

----------------------------

Dernek duyuruları kendisine ulaşmayan üyelerimizin cep telefonu numaralarını yönetim kurulu üyelerimize bildirmelerini rica ederiz.

----------------------------

Dernek merkezimizdeki panoda resimleri olmayan üyelerimizin, dernek yönetimine bir adet resim vermelerini rica ederiz.

İletişim

Author İletişim bilgilerimiz: